Procano AS godkjent Microsoft 1-Tier Cloud Solution Provider

Procano arbeider kontinuerlig med å tilby ny teknologi på en bruker- og kundevennlig måte. Som mangeårig Microsoft Gold Certified Partner, kan vi dokumentere meget god kompetanse på Microsoft sine produkter og tjenester. Nå har vi i tillegg blitt utnevnt til Microsoft 1-Tier Cloud Solution Provider (CSP). Microsoft 1-Tier CSP-programmet er forbeholdt utvalgte Microsoft-partnere.

Bjørn Riis, Operations Director, Procano AS (Foto: Mark Purnell)
Bjørn Riis, Operations Director, Procano AS (Foto: Mark Purnell)

«Overordnet sikrer samarbeidet med Microsoft at våre kunder har Procano som ETT kontaktpunkt for alle behov knyttet til Office 365 og øvrige skytjenester fra Microsoft» sier Bjørn Riis, Operations Director i Procano AS. «Spesielle fordeler er knyttet til utvidede rettigheter for administrasjon av skytjenestene, utvidet support fra Microsoft ved behov, samt kostnadseffektive lisensieringsløsninger under SCA-regime (Shared Computer Activation)», avslutter Riis.

Om Microsoft Cloud Solution (CSP) Program:
Gjennom Microsoft Cloud Solution Provider Program (CSP-programmet) kan partnere som Procano direkte administrere hele kundens livssyklus i Microsoft sine skytjenester. Partnere i dette programmet benytter dedikerte verktøy for administrasjon, vedlikehold og support av partnerens kundeabonnement. CSP-programmet er «by invitation only» og forbeholdt et utvalg av Microsoft sine registrerte partnere som oppfyller et sett tekniske og forretningsmessige kriterier. Partneren inngår egen skytjeneste-avtale med Microsoft.
1-Tier-modellen innebærer at Procano tar ansvar for salg av Microsoft skytjenester til egne kunder og håndterer fakturering og brukerstøtte. Utover de iboende fordelene av Microsoft skyen, innebærer dette at kundene får større fleksibilitet og kan endre sitt abonnement underveis i avtalen, uten å være bundet til 1- eller 3-årige avtaler. Procano administrerer skytjenestene etter instruks og på vegne av kunden. Uttaket av tjenester vil til en hver tid fremkomme på våre kunders hovedabonnement, sammen med øvrige tjenester levert av Procano.

Width=

Hva er Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) muliggjør at flere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365-brukere kan dele samme maskinvare. Office 365 er lisensiert per bruker, så SCA bidrar til å sikre at brukere som benytter Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 er lisensiert riktig. Med denne metoden har Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 innebygd støtte for RDS scenarier, og det er ikke lenger nødvendig å installere MSI programvare som en midlertidig løsning. SCA kan aktiveres i følgende utplasseringsmåter:

  • Kundededikert miljø (på lokasjon)
  • Windows Azure miljø
  • Dedikert tredjepart miljø

Multitenant tredjepart-scenariene er nå tillatt for Shared Computer aktivering (SCA) gjennom kvalifiserte skypartnere som oppfyller visse kriterier.

Hvilke Office-versjoner støtter Shared Computer aktivering?

Shared Computer Aktivering modus fungerer med Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365. Alle Office 365-planer som inkluderer Office 365 ProPlus, Project Online Professional, eller Visio Pro for Office 365 er i stand til å bruke Shared Computer aktivering.

Fordeler med Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365

Den viktigste fordelen med SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 er at det gir kundene valgfrihet og fleksibilitet. SCA tillater kundene å dra nytte av eksisterende Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 lisens investeringer ved utplassering til skyen.

Kundene er i stand til å velge mellom lokale og eventuelle autoriserte tjenesteleverandørers felles datasenter for å bidra til å redusere sky infrastrukturkostnadene, ved å la Bridge IT Solutions bruke eksisterende lisenser for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365.

Du kan samarbeide med Procano for å dra nytte av SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365. Procano er autorisert SCA Partner, som tillater oss å distribuere Office-365 ProPlus, Prosjekt Online Professional, og Visio Pro for Office 365-lisenser til din valgte infrastrukturløsning i skyen.

Kontakt oss for å lære mer om Shared Computer Aktivering.

 

What is Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) is a product activation mode that allows multiple Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 users to share the same hardware. Office 365 is licensed per user, so SCA helps ensure that users accessing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 are licensed appropriately. With this mode, Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 natively support RDS scenarios and it is no longer necessary to install MSI software as a workaround. SCA can be enabled in the following deployment scenarios:

  • Customer dedicated self-hosted (on-premise)
  • Windows Azure environment
  • Dedicated third-party hosted

Multi-tenant third-party hosted scenarios are now permitted for shared computer activation (SCA) through qualified cloud partners that meet certain criteria.

What Office versions support Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation mode works with Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. All Office 365 plans that include Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 are able to use Shared Computer Activation.

Benefits of Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365

The main outcome of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 is that it gives customers choice and flexibility. SCA allows customers to take advantage of existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licensing investments when deploying to the cloud. Customers are able to make a deployment choice between on-premises and any authorized Service Providers´ shared datacenter to help lower cloud infrastructure costs by letting Procano use your existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 Licenses.

You can work with Procano to take advantage of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. Procano is an Authorized SCA Partner, allowing us to deploy Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licenses to Your chosen cloud infrastructure solution.

Contact us to learn more about Shared Computer Activation.